The Glorious Mysteries | Ang mga Misteryo ng Luwalhati (Myerkules at Linggo) 1) Ang pagkabuhay muli ni Hesukristo. Ang pagrorosaryo ng mag-anak ay ang pagbigkas ng may malakasang tinig at habang magkakapiling ang mga kasapi ng pamilya at maging pagsali ng mga kaibigan ng mag-anak. 2. Bagamat ang rosaryo ay panalangin sa Mahal na Birhen, ito’y hindi lamang kay Maria kundi tungkol din kay Kristo. Ang pagsasabi ng rosaryo na tinutupad ang isa sa mga serye ng mga hiwaga, ang taong nagsasabing ang rosaryo ay nagpapatuloy tulad ng dati mula sa pagpapako sa krus hanggang sa mga unang account. AND SANTOS NGA ROSARYO 1. MISTERYO SA KAHAYAG (Huwebes) 1. 5. MGA MISTERYO SA HAPIS (Martes, Biyernes at mga Linggo ng Kwaresma) 5. Habang pinupuksa ng isang krusada … Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo 3:58 2 Liwanagan Mo, Hesus 5:11 3 Only Hope 4:25 4 That's What Love Is For 4:21 5 Two Hearts of Love 4:24 6 Aba, Ginoong Maria 3:43 7 Heal Our Land 4:25 8 Light of the World 5:17 9 Mga Misteryo Ng Liwanag 23:02 10 Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo (Instrumental) 4:01 11 Liwanagan Mo, Hesus (Instrumental) 5:14 12 ii.Ipinangangako ko ang aking tanging pagsasanggalang at grasya salahat ng magdarasal ng Rosaryo iii.Ang Rosaryo … MGA MISTERYO SA LUWALHATI (Miyerkules at Linggo na hindi sakop ng Adbiyento at Kwaresma) 3. ng pagdidili-dili namin/ ng mga misteryo ng kabanal-banalang Rosaryo ng Birheng Maria/ na matamo ang kanilang mga ipinangangako./ Alang-alang din kay Kristong Panginoon namin.Amen. Kung sino ang dapat na matapat maglingkod sa akin sa pamamagitan ng pagdasal ng rosaryo ay dapat tumanggap ng mga tandang grasya. Aba Ginoong Maria 9. F L O W: Tunog Ng Pananawag: _____ COMMENTATOR:Sa mga misteryo ng Banal na Rosaryo, pinagninilayan natin ang ‘Mga Makapangyarihang Gawa ng Diyos’. Sa rosaryo, kabilang dito ang meditation o pagninilay sa mga misteryo ng pagsilang, buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang mga maliwanag na misteryo ay ang pinakabagong nilikha ng mga hiwaga, dahil idinagdag sila sa relihiyong Katoliko noong 2002. Ang pagbabagong-anyo ni Hesus sa bundok ng Tabor. [6][7], Itinuturing na isang pagdinig sa pagtataguyod ng Ina ng Fatima sa pagdarasal ng rosaryo ang gawaing pagsasambit ng rosaryo ng siyam na ulit, na isang anyo ng nobena ng rosaryo. "St. Dominic & the Rosary. Maaari rin namang dalawa lamang sa isang pagkakataon ang ginagawang pagdarasal na ito. Kabilang sa nilalaman ng liham ang mungkahing limang bagong mga Misteryo ng rosaryo na may layuning dagdagan ang pagmumunimuning kaakibat ng mga nakaugalian at dating mga misteryo, ang mga Misteryo sa Tuwa, mga Misteryo sa Hapis, at ang mga Misteryo sa Luwalhati. salaminin ang sarili…. Ito ay sanhi ng kabanalan at mabuting gawa upang umunlad; ito ay para makakuha ang kaluluwa ng awa ng Diyos; babawiin nito ang mga kagustuhan ng puso ng mga tao mula sa pag-ibig ng mundo at ang kanyang mga walang halagang bagay, at iangat ang mga ito sa pagnanais ng mga bagay-bagay na walang hanggan. Mga Misteryo sang Kasanag (Huwebes) 1. Elizabeth ( Lucas 1:39-45 ) 3. MISTERYO NG LIWANAG (Huwebes) Ang Pagbinyag kay Hesus sa Ilog ng Jordan; Ang Paghayag ni Hesus ng Kanyang Sarili; Ang Pagpahayag ni Hesus sa Kaharian ng Diyos; Ang Pagbagong-anyo ni Hesus; Ang Pagtatag ni Hess ng Banal na Eukaristiya; Aba po, Santa Mariang Reyna Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang buhay at katamisan; Aba, pinanaligan ka namin. Siya ang Salita kung saan ang lahat ng bagay ay nalikha at kung wala siya ay wala ring Mateo 3:13-17 2. Ang pagpapahayag ni Hesus ng Kaharian ng Diyos, sa pagtawag patungo sa pagbabago. Ang mga Misteryo ng Liwanag (Huwebes) 1. 3. 5. Ang rosaryo o santo rosaryo ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at litanya. sa halaman ng misteryo o kahiwagaan ng amang panginoon, ang tao ay inaasahang magtatanim ng karangalan, pagmamahal sa kapuwa ugaling mapagpakumbaba, marunong magpatawad, kabutihan at kabaitan na siyang mga “bulaklak ng rosaryo”. ... Pagnilayan ang limang maliwanag na misteryo tuwing Huwebes. Sinundan natin ang kuwento ng pamamagitan ng Panginoon sa daigdig sa katauhan ni Hesus ng Nazaret bilang Tagapagligtas ng sansinukob. Ang pagbunyag kang Jesus sa Suba sa Jordan. Magbubuhat sa Langit og sa Yuta. Ang pagtuykod sa Eukaristiya MGA MISTERYO SA KASAKIT (Martes ug Biyernes) 1. Ang Paghahayag ni Hesus sa kasalan sa Cana, Ang Pagpapahayag ni Hesus ng Kaharian ng Diyos, Ang Pagtatatag ni Hesus ng Banal na Eukaristiya, Ang Paghampas kay Hesus na nakagapos sa Haliging Bato, Ang Pagpuputong kay Hesus ng Koronang Tinik, Ang Pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga Apostol, Ang Pag-aakyat sa Langit sa Mahal na Birhen, Ang Pagpuputong ng Korona sa Mahal na Birhen. MGA MISTERYO NG SANTO ROSARYO 1. Sa santos ug Katoliko nga Simbahan, sa Panag-ambit sa mga Santos, sa Kapasayloan sa mga sala, ug sa Pagkabanhaw sa Lawas ug sa Kinabuhing Walay Katapusan. Ang Pagkausab sa Panagway ni Hesu 5. Ang isang … The Glorious Mystery of the Rosary in Tagalog language. Tuwing buwan ng Oktubre ay buwan ng Santo Rosaryo. Ang Santo Rosaryo simula pa noong 16 th Century ay mayroong labing limang mysteryo na hina-hati sa tatlong bahagi: Joyful Mysteries o Misteryo ng Tuwa, Sorrowful Mysteries o Misteryo ng Hapis at Glorious Mysteries o Misteryo ng Luwalhati. misteryo ang pagdarasal ng rosaryo. Rosaryo, rosaryo, rosaryo, rosaryo, rosaryo Rosaryo sa Huwebes Rosaryo na aming kailangan sabihin sa wikang ingles Siguro sa aking pagdarasal ng rosaryo ng malakas Ay maawa sila saamin Masakit man ang tuhod sa pagluhod Hindi pa rin nito maalis ang takot at kaba sa aking puso Sa mga misteryo ng Santo Rosaryo, pinagninilayan natin ang mga ‘Makapangyarihang Gawa ng Diyos.” Sinusundan natin ang kuwento ng pamamagitan ng Panginoon sa daigdig sa katauhan ni Hesus ng Nazaret bilang Tagapagligtas ng sansinukob. Tradisyon na nang may mga araw kung kailan dapat pagnilayan ang mga Misteryo ng buhay at pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus at kasama ring pinagninilay si Maria. 9. Ang pagpapahayag ni Hesus ng Kaharian ng Diyos, sa pagtawag patungo sa pagbabago. Ang Pagbunyag kay Hesus sa Jordan 2. Ang mga Misteryo ng Liwanag ay nagsasalaysay ng mga pangyayari sa buhay ni Hesus simula ng nagpabinyag siya kay Juan Bautista sa Ilog ng Hordan, sa kanyang ministeryo ng pagpapahayag ng Mabuting Balita ng Kaligtasan at Pagkakatatag ng Sakramento ng Eukaristiya. Nabighani si Santo Domingo ng pangitaing ito at inaming ang Mahal na Birhen lamang ang tanging makakaalam. O Panginoon naming Diyos, niloob Mong sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng Iyong Anak ay makamit namin ang gantimpala ng buhay na walang hanggan. Dasalin ang Ama Namin at isusunod ang … 4. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA Sa pagsasalaysay ng bawat hanay, ang pag-iisip ay ibinibigay sa isa sa mga Misteryo ng Rosaryo, na naalaala ang mga pangyayari sa buhay ni Jesus at ni Maria. Ang Pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Maria Nga Siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios: Lucas 1:26-38. at sa halamanang ito, sinusubaybayan siya ng diyos. Ang Paghahain ng Anak ng Diyos sa Templo ( Lucas 2:22-35 ) 5. Noong ika-13 siglo, talamak ang heresy ng mga Albigense sa rehiyon ng Languedoc sa France. Tuwing buwan ng Oktubre ay buwan ng Santo Rosaryo. Ang Pag-ampo sa atong Ginoo sa tanaman sa Getsemani 2. 4. Ang debosyon ng aking rosaryo ay isang dakilang tanda ng kapalaran. Fr. Ipinagdiriwang ito upang ipagdangal ang Birheng Maria. Luwalhati sa Ama (Glory Be / Gloria Patri) 6. Ang Rosaryo sa Barangay Sang Birhen gin-umpisahan sang tuig 1996. Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios (Mk 1:15) 4. Ayon sa tradisyon ng Simbahang Katoliko, ibinigay at itinuro ng Birheng Maria ang pagdarasal ng rosaryo kay Santo Domingo de Guzman, nang siya'y sinabing nagpakita rito noong 1208 sa simbahan ng Prouille sa France. Binubuo ng apat na misteryo ang pagdarasal ng rosaryo. Ang mga Misteryo ng Luwalhati ay nagsasalaysay ng galak at pag-asa sa muling pagkabuhay ni Hesus, sa pag-akyat niya sa langit, sa kanyang pangako na muling magbabalik, sa pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga alagad at sa pag-akyat at pagputong ng korona sa Mahal na Birhen. Ang rosaryo o santo rosaryo (nangangahulugang "banal na rosaryo") ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at Litanya.Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. 3. Amen. PAGDARASAL NG SANTO ROSARYO (tagalog) +Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Bigkasin ang Misteryo 1 7. Gumawa ng Labing-limang pangako ang Birhen Maria sa mga Kristyano na magdadasal ng Rosaryo. (The Holy Rosary in the Virgin Mary community started in 1996) ... Pamalandungon naton karon nga adlaw ang mga misteryo sang _____. Google 40 Days Prayer to the Faithful Departed | Rosary | Mercy: pin. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Sumasalaysay din ito sa kabataan ni Hesus. MGA MISTERYO SA KAHAYAG (Huwebes) 1. Ang kaluluwa na pinapayo mismo sa akin sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo ay hindi dapat mamatay. Ang Pagbag-o sang Dagway ni Hesus 5. namin sa Iyo, na sa pagninilay-nilay namin nitiong mga misteryo ng Santo Rosaryo ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan sa amin; kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin; alang-alang kay Hesukristo Panginoon namin; na kapisan Mo at ng Espiritu Santo nabubuhay at naghahari magpasawalang … .“ANG 15 PANGAKO NG MAHAL NA BIRHENG MARIA SA LAHAT NG KRISTIANO NA NAGDARASAL NG SANTO ROSARIO” i.Sino mang matapat na magsilbi sa akin sa pamamagitan ng pagdarasal ng Rosaryo ay makakatangga ng mahalagang grasya. Sa kandili ni … Kasunod nito'y ipinapahayag ng pinuno ng pagrorosaryo ang mga Misteryo bago tumuloy sa mga dekada ng rosaryo. Ang Diyos ay hindi pumalo sa kanya sa Kanyang katarungan, siya ay hindi sa pamamagitan ng isang hindi masaganang kamatayan; kung siya na lamang ay dapat manatili sa biyaya ng Diyos, at maging karapat-dapat ng buhay na walang hanggan. Ang pagkakita kay Hesus sa Templo ng Herusalem. Ang pagbibinyag kay Hesus sa Ilog Jordan. Lahat ng bibigkas ng rosaryo aay aking mga anak, at kapatid na lalaki ng aking anak na lalaki lamang na si Hesus Kristo. Huling pagbabago: 14:03, 29 Setyembre 2020. Ito ay binubuo ng labing-limang bahagi. Noong ika-13 siglo, talamak ang heresy ng mga Albigense sa rehiyon ng Languedoc sa France. "Marian Devotions in the Domestic Church.". Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugtong anak nga atong Ginoo, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, Ug Natawo gikan ni Maria nga Ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, Gilansang sa krus, Namatay ug Gilubong. Ang Pagbati ng Anghel sa Mahal na Birhen ( Lucas 1:26-38) 2. Rosaryo tayo po ay mag-uumpisa sa Krus, hawak-hawak po natin ito at tayo po ay babati ng “Ave Maria Purissima” at sasagot ng “Cin Picado Con pin Mysteryo ng Rosaryo (Mysteries of … Ito ay isang Korona o tuhogna bulaklak na iniaalay sa Mahal na Birhen ng mga nagdadasal ng Santo Rosaryo. Nagwagi ang Katolikong puwersa ng krusada sa nasabing labanan. (2) isang tool na beaded para sa nabanggit na panalangin. 2. October 3, 2019 Filed under Opinyon Posted by Balita Online RSS Feed . Nahahati ito sa 4 na bahagi: *Mga Misteryo ng Tuwa *Mga Misteryo ng Hapis *Mga Misteryo ng Luwalhati *Mga Misteryo ng Liwanag Sa rosaryo, kabilang dito ang meditation o pagninilay sa mga misteryo ng pagsilang, buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Lahat ng mga taong nais palaganapin ang banal na rosaryo ay dapat matulungan sa pamamagitan ko sa kanilang mga kailangan. Report DMCA. Habang pinupuksa ng isang krusada ang mga … Mga Misteryo sa Santos nga Rosaryo. ", Fournier, Catherine at Fournier, Peter. Ang rosaryo o santo rosaryo (nangangahulugang "banal na rosaryo") ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at Litanya.Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. Ang rosaryo o santo rosaryo (nangangahulugang "banal na rosaryo") ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at Litanya. 2. Binubuo ng apat na misteryo ang pagdarasal ng rosaryo. Pangako ko ang aking espesyal na proteksiyon at ang pinakadakilang mga grasya sa lahat ng mga taong dapat bigkasin ang rosaryo. MISTERYO SA TUWA (Lunes, Sabado at mga Linggo ng Adbiyento 2. 5. Ang mga Misteryo ng Tuwa ay mga salaysay sa Bibliya tungkol Mabuting Balita sa pagdating ng Mesiyas, Hari ng Sanlibutan. Luwalhati sa Ama / O Hesus Ko (Oh, My Jesus) … Halos 1,200 taon na rin ang nakalilipas nang unang isagawa ng mga Katoliko sa iba’t ibang panig ng mundo ang pagdarasal ng Santo Rosaryo. [1], Ayon sa tradisyon ng Simbahang Katoliko, ibinigay at itinuro ng Birheng Maria ang pagdarasal ng rosaryo kay Santo Domingo de Guzman, nang siya'y sinabing nagpakita rito noong 1208 sa simbahan ng Prouille sa France.[2]. MGA MISTERYO SA LIWANAG (Huwebes) 4. Siya ‘ang Salita ng Diyos…at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya.’ (Juan 1:1,3) … Ang Unang Milagro sa Cana. Sa unang araw binabanggit ang limang Misteryo sa Tuwa; sa ikalawa, ang limang Misteryo sa Hapis; sa ikatlo, ang limang Misteryo sa Luwalhati; at sa ikaapat, inuumpisahang muli ang limang Misteryo sa Tuwa. Noong 16 Oktubre 2002, naglabas si Papa Juan Pablo II ng isang Apostolikong Liham na pinamagatang Ang Rosaryo ng Birheng Maria (The Rosary of the Virgin Mary sa Ingles) para hikayatin ang lahat na magdasal ng rosaryo. Kaugnay ng pagrorosaryo ang kasabihang "ang mag-anak na nagdarasal na magkakasama ay nananatiling magkakapiling. Sa kanilang palagay ay kanilang pagkapanalo ay mahimala at ito'y idinulot ng kanilang pagdarasal ng rosaryo. Sinisimulan ang pagdarasal ng rosaryo sa pamamagitan ng paghawak ng bawat deboto sa krus ng kanikanilang mga rosaryo sa pamamagitan ng kanilang mga kanang kamay, at magsasangalan ng Ama. Itinakda ni Papa Juan Pablong dasalin ang mga Misteryo sa Liwanag tuwing Huwebes, na naging sanhi ng paglilipat sa pagdarasal ng mga Misteryo sa Tuwa tuwing Sabado dahil na rin sa kaugnay nito kay Birheng Maria. Ang Misteryo ng Liwanag. report form. View Mga Misteryo ng Rosaryo 1.docx from AA 1MGA MISTERYO SA TUWA (LUNES at SABADO) KAPITANA : Ang UNANG MISTERYO sa TUWA ay ANG PAGBATI NG ARKANGHEL SAN ABRIEL KAY SANTA MARIA BISE KAPITANA: Ang Nang umabot siya sa unang dekada, nagmumuni-muni siya sa unang misteryo habang inuulit ang aming Ama, ang sampung Hail … RCIA (2000). MGA MISTERYO SA HAPIS (Martes, Biyernes at mga Linggo ng Kwaresma) 5. At noong 2002 ay idinagdag ni St. John Paul II ang tina-tawag nating “Luminous Mysteries o Misteryo ng Liwanag. ANG mga misteryo ng rosaryo ay nakabatay sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa … 4. Ang mga Misteryo ng Tuwa na pinasisimulan ng pagbati ng anghel sa Mahal na Birhen ay matatagpuan sa Lukas 1:35, ang Pagdalaw ng Birhen Maria kay Santa Isabel mula sa Lukas 1:39-56; ang pagsilang sa mundo ng Anak ng Diyos mula sa Lukas 2:1-20; ang paghahain sa Templo ng Anak ng Diyos mula sa Lukas 2:22-39; at ang pagkakakita kay Hesus sa Templo ng Herusalem na … Ang Pagpahayag sang Ginuo sang Iya Kaugalingon sa Cana 3. Sa mga misteryo ng Banal na Rosaryo, pinagninilayan natin ang ‘Mga Makapangyarihang Gawa ng Diyos’. ANG MGA MISTERYO NG KABANAL – BANALANG SANTO ROSARYO TUWA ( Lunes / Sabado) 1. Ibinahagi ni Fr. Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios: Marcos 1:15 4. Ang pagpaila ni Jesus sa Kasal sa Kana isip nga Unang Milagro: Juan 2:1-12 3. [2] Sa Labanan sa Muret noong 1213, inenganyo ni Santo Domingo na magdasal ng rosaryo ang puwersa ng krusada na pinamumunuan ni Simon de Monfort, sa kanilang pakikipaglaban sa puwersa ng Albigense. MGA MISTERYO NG SANTO ROSARYO 1. Sa panahon ng Kristiyano rin. Ang Misteryo ng Liwanag. Ito ay ang banal na santo rosaryo sa Tagalog/Filipino. Pananampalataya ng mga Apostol (Apostles Creed) Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapanyayari sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. (likas), matalinghaga at malalim ang sinasagisag na bulaklak, bango, halimuyak at taglay na lihim ng bulaklak at ng rosas. Ang Pagtukod sang Eukaristiya MAGHIMAYA KA HARI Maghimaya ka Hari, Iloy sang Kaluoy Kinabuhi, kinatam-is, ginalauman … Ang pagbabagong-anyo ni Hesus sa bundok ng Tabor. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen: Lucas 2:1-7. IDINEKLARA ang Oktubre bilang Holy Rosary Month ng Simbahang Katoliko at muling nanawagan sa mga nanampalataya na manalangin sa rosaryo araw-araw upang manumbalik ang tunay at pangmatagalang kapayapaan sa mundo. Nagagawa ang pagrorosaryo sa anumang angkop na pook at panahon. Ito po ay kasing dami ng salmo sa ating bibliya, na 150 din kaya naman tinatawag din ang Santo Rosaryo bilang “mga Salmo ni Maria”. Ang pagpapasan ng krus 5. Noong ika-13 siglo, talamak ang erehiya ng mga Albigense sa rehiyon ng Languedoc sa Pransya. Isa: Sumaatin nawa ang tulong ng Maykapal Lahat: Siya Nawa. Kahit sino ay dapat italaga ang rosaryo, nagaalay ang kanyang sarili sa pagsasaalang-alang ng mga na misteryo, hindi dapat makaranas ng kamalasan sa buhay. Heneral: Para sa kalinong kag paghidait sang bug-os nga kalibutan ilabi na gid sa aton … Limang Karagdagang Misteryo. Miadto siya sa mga Nangamatay ug sa ikatolo ka adlaw nabanhaw siya. Gikan Didto Mobalik siya aron Paghukom sa mga Buhi ug sa mga Minatay. Dinarasal ito para sa Mahal na Birheng Maria. Ikaw ay dapat kumuha ng lahat ng humingi sa iyo ng akin sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo. Ang isang bahagi ay nabubuo ng isang Ama Namin at sampung Aba Ginoong Maria, na sinusundan ng Luwalhati sa Ama. Nahahati ito sa 4 na bahagi: *Mga Misteryo ng Tuwa *Mga Misteryo ng Hapis *Mga Misteryo ng Luwalhati *Mga Misteryo ng Liwanag Ang bawa't isang bahagi ay dinadasal bilang pagpupuri sa isang hilama ng buhay na pinagdaanan ng ating Mahal na … MGA MISTERYO NG TUWA (Lunes, Sabado at … Amahan Namo Amahan namo, nga anaa sa mga langit, Pagdaygon ang Imong Ngalan. Lahat: Siya Nawa. Awit N'ya'y pag-ibig ng Diyos Tawag N'ya'y magbalik loob Turo N'ya'y buhay na … 07 Enero (Huwebes) 8PM # OratioImperata # HolyRosary Banal na Santo Rosaryo (Misteryo ng Liwanag) • • • Huwebes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon “Huwag kayong matakot, si HESUS ito!” (Mateo 14: 22-33) Viva Poong Hesus Nazareno! Ang pagpaila ni Jesus sa Kasal sa Kana isip nga Unang Milagro: Juan 2:1-12 3. 4. Ang pagkausab sa panagway Ni Jesus sa Bukid sa Tabor: Mateo 17:1-9 5. Misteryo ng Santo Rosaryo ANG PAGBABAGONG ANYO NI JESUS: pin. Ang Pagbibinyag kay Hesus sa Ilog Hordan. Sa pamamagitan ng Rosaryo ng Laging Saklolo na ito, na nahahati sa limang misteryo, pinagtutuunang-pansin natin ang iba't ibang bahagi ng imahen. Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. Ito ay ang banal na santo rosaryo sa Tagalog/Filipino. Lahat ng bibigkas ng rosaryo aay aking mga anak, at kapatid na lalaki ng aking anak na lalaki lamang na si Hesus Kristo. Ang pagkausab sa panagway Ni Jesus Mateo 17:1-9 5. Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. Ang pagpapahayag ni Hesus ng kanyang sarili sa kasalan sa Cana. 3. [6], Kabilang sa mga Misteryo ng Santo Rosaryo ang mga sumusunod:[1]. Sa pamamagitan nito, tumatanggap tayo ng biyayamula sa kasaganaan ng Diyos na nangungusap sa atin, sa ating buhay, sa tulong ng "Iginuhit na Salita" na ito. 3. Sa halip yumakap sana Imahen, hayaan nating tayo ang yakapin nito. mga misteryo ng liwanag (huwebes) kapitana: ang unang misteryo ng liwanag ay ang pagbibinyag kay hesus sa jordan bise kapitana: ang ikalawang misteryo ng liwanag ay ang pagpapahayag ni heus ng sarili sa kasalan sa cana kapitana: ang ikatlong misteryo ng liwanag ay ang pagpapahayag ng kaharian ng diyos at panawagang magbalik bise kapitana: ang ika- apat na misteryo ng liwanag ang … Ang pagtatatag ni Hesus ng Banal na Eukaristiya, bilang pagpapahayag na Sakramental … 3. Siya ang Salita kung saan ang lahat ng bagay ay nalikha at kung wala siya ay wala ring nalikha’. Ipahayag ang Misteryo. Ang mga Misteryo ng Hapis ang pinakamahalagang yugto ng pagninilay sa Santo Rosaryo. 4. 3. Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. ANG PAGDARASAL NG SANTO ROSARYO 1. Kahit sino na magkakaroon ng isang tunay na debosyon para sa rosaryo ay hindi dapat mamatay na walang ang mga sakramento ng Simbahan. O Ginoo, para sa mga masunod nga intensyon . MGA MISTERYO SA LUWALHATI (Miyerkules at Linggo na hindi sakop ng Adbiyento at Kwaresma) 3. Sinundan natin ang kuwento ng pamamagitan ng Panginoon sa daigdig sa katauhan ni Hesus ng Nazaret bilang Tagapagligtas ng sansinukob. Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios (Markos 1:15) 4. Binubuo ang limampu't limang araw na debosyon sa pagnonobena ng rosaryo ng araw-araw na pagdarasal ng limang mga dekada ng rosaryo sa loob ng dalawampu't pitong araw bilang petisyon o hiling at ng lima pang mga dekada sa loob ng dagdag pang dalawampu't pitong mga araw bilang pasasalamat. HolyRosaryPrayer_Home A novena is a series of prayers said over the course of nine days to ask for grace or deepen one's connection with: pin. Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios: Marcos 1:15 4. 3) Ang pagpanaog ng Diyos Espiritu Santo sa mga Apostoles at sa Mahal na Birhen. Isang katotohanan tungkol sa ginawang pagliligtas ni Kristo sa sangkatauhan. Kahit sino ay dapat italaga ang rosaryo, nagaalay ang kanyang sarili sa pagsasaalang-alang ng mga na misteryo, hindi dapat makaranas ng kamalasan sa buhay. Pananampalataya ng mga Apostol (Apostles Creed) Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapanyayari sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Uumpisahan sa pag-aantanda ng krus saka dadadasalin ng pinuno ang Kredo ng mga Alagad, na kilala rin bilang Sumasampalataya Ako, na magpapatuloy sa pagdarasal ng Ama Namin sa malalaking mga butil ng rosaryo at ng Aba Ginoong Maria para sa mga maliliit na mga butil. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, Ihatag kanamo karong adlawa, Ug pasayloa kami sa among mga sala, Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, Hinonoa luwasa kami sa dautan. MGA MISTERYO SA KALIPAY (Lunes ug Sabado) 1. Dasalin ang Luwalhati. Sa tuwing tayo ay nagrorosaryo, pinagninilayan natin ang mga … Terminolohiya ng simbahan ng Katoliko, sa rosaryo ng Latin. 6. Ayon sa mungkahi ni Papa Juan Pablo II, isinisingit sa nobenang ito ang mga Misteryo sa Liwanag sa ikalawang araw ng nobena, na magiging sanhi ng paglipat ng mga Misteryo sa Tuwa sa ikatlong araw ng nobena at sa paglipat ng mga Misteryo sa Luwalhati sa ikaapat na araw ng nobena; sisimulan muli ang mga Misteryo sa Tuwa sa ikalimang araw ng nobena. Ang pagpaila Ni Jesus sa Kasal sa Kana (Jn 2:1-12) 3. Maiuugnay ang Rosaryo sa buong buhay ni Hesukristo sa mundo, kanyang pagkapanganak, pagtuturo, simbuyo ng damdamin, pagkamatay, muling pagkabuhay, at kaluwalhatian. [6], Noong 16 Oktubre 2002, naglabas si Papa Juan Pablo II ng isang Apostolikong Liham na pinamagatang Ang Rosaryo ng Birheng Maria (The Rosary of the Virgin Mary sa Ingles) para hikayatin ang lahat na magdasal ng rosaryo. Ang pangalawang tao o pangkat ng mga tao ang tumutugon nang may malakas ding mga boses sa pamamagitan ng pagbigkas sa pangalawang bahagi ng mga dasal. Ang pagkausab sa panagway Ni Jesus (Mateo 17:1-9) 5. Ang Santo Rosaryo ay nagsimula noong ika-19 na siglo, kung saan ang mga monghe mula sa Ireland ay … .“ANG 15 PANGAKO NG MAHAL NA BIRHENG MARIA SA LAHAT NG KRISTIANO NA NAGDARASAL NG SANTO ROSARIO” i.Sino mang matapat na magsilbi sa akin sa pamamagitan ng pagdarasal ng Rosaryo ay makakatangga ng mahalagang grasya. Ang pagtukod Ni Jesus sa Santos nga Eukaristiya kauban ang iyang mga Apostoles: Juan … LIVE: Huwebes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon - 8AM MASS Tagapagdiwang: Reb. Ang mga hiwagang ito ay ang mga kaganapan ng buhay at ministeryo ni Jesus. It is spoken by 17,000,000 people in Manila, in most of Luzon, and in Mindoro in the Philippines.It is also spoken in Canada, Guam, the Midway Islands, Saudi Arabia, The United Arab Emirates, the United Kingdom, and the United States of America. 23:02 PREVIEW Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo (Instrumental) Karylle, Bukas Palad Music Ministry. Ang rosaryo ay dapat na isang malakas na bagay laban sa impiyerno, ito ay pupuksa sa bisyo, pagbawas ng kasalanan, at matatalo ang mga maling pananampalataya. Habang pinupuksa ng isang krusada ang mga erehe, nangangaral naman si Santo Domingo at iba pang mga Katolikong pari sa mga Albigense. Ang Pagkikita kay Hesus sa Templo ( Lucas 2:41-52 ) HAPIS ( … Moabot kanamo ang Imong gingharian, Matuman ang Imong pagbuot, Dinhi sa yuta maingon sa langit. 2. misteryo ang pagdarasal ng rosaryo. Mga Misteryo Ng Liwanag. Ang Pagsilang sa Mundo ng Anak ng Diyos ( Lucas 2:1-20 ) 4. Table of … Ang rosaryo kuwintas ay isang aid sa pagsasabi ng mga panalangin sa tamang pagkakasunud-sunod. Ang pagtukod Ni Jesus sa Santos nga Eukaristiya (Jn 13:1) MGA MISTERYO SA KASAKIT / The … PAGDARASAL NG SANTO ROSARYO (tagalog) +Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. PAMAMARAAN NG PAGDARASAL NG SANTO ROSARYO 1. MISTERYO SA KAHAYAG / The Luminous Mysteries (Huwebes - Thursday) 1. Ipinagdiriwang ito upang ipagdangal ang Birheng Maria. 2) Ang pag-akyat sa langit ni Hesukristo. Amen. Isinasalarawan dito kung paano dumating si Hesukristo sa sanlibutan, na sa pamamagitan ng pagbabalita ng anghel ay nagkatawang-tao sa sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria. Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios (Mk 1:15) 4. Ang rosaryo o santo rosaryo (nangangahulugang "banal na rosaryo") ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at Litanya. Limang dekada ang dinarasal bawat araw. Nagatoo ako sa Espiritu Santo. Mitoo Ako/Credo Nagatoo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan. Santo Rosaryo, Dasal na Pampurok, Maliit na Dasalan ng Pagrorosaryo, http://www.catholic.org/clife/mary/promises.php, Panalangin ng rosaryo sa iba't ibang wika, Panalangin ng kuwintas at iba pang mga panalangin sa maraming wika, https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosaryo&oldid=1791291, Articles with Ingles-language sources (en), Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike, Ang Pagdalaw ni Birheng Maria kay Santa Isabel, Ang Pagkakita kay Hesus sa Templo ng Herusalem. 4) Ang pag-akyat sa langit ng Mahal na Birhen. Maghimaya ka Maria Maghimaya ka Maria, Napuno ka sa grasya, Que Es El Dribling El Estatico Y De Progresion Historia Del Balonces Origen Y En Republica Dominicana.docx, Russell, J. Thomas Et Al - Kleppner Publicidad, 12a. Bagamat ang rosaryo ay panalangin sa Mahal na Birhen, ito’y hindi lamang kay Maria kundi tungkol din kay … Oktubre: Buwan ng Santo Rosaryo. 4. "Gusto kong malaman mo na, sa ganitong uri ng pakikipaglaban, ang tanging pangwasak ay ang mala-Anghel na Psalter na pundasyon ng Bagong Tipan. [3] Dali-dali siyang bumangon at agarang itinuro ang kaniyang bagong debosyon. Ang namumuno ang sumasambit, sa malakas na tinig, ng unang bahagi ng bawat panalangin. Halos 1,200 taon na rin ang nakalilipas nang unang isagawa ng mga Katoliko sa iba’t ibang panig ng mundo ang pagdarasal ng Santo Rosaryo. Ang pagrorosaryo ng mag-anak ay ang pagbigkas ng may malakasang tinig at habang magkakapiling ang mga kasapi ng pamilya at maging pagsali ng mga kaibigan ng mag-anak. [8][9][10], Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya, Pagrorosaryo ng Mag-anak at mga Paraan ng Pagdarasal, Ang mga Misteryo ng Tuwa (Lunes at Sabado), Mga Pangyayari sa mga Misteryo ng Liwanag, Ang mga Misteryo ng Hapis (Martes at Biyernes), Ang mga Misteryo ng Luwalhati (Miyerkules at Linggo), Mga Pangyayari sa mga Misteryo ng Luwalhati, Feeney, Robert. Ako na nakuha mula sa aking mga Banal na Anak na ang lahat ng mga tagapagtaguyod ng rosaryo ay dapat magkaroon ng para sa mga tagapamagitan, ang buong makalangit na hukuman, sa panahon ng kanilang buhay at sa oras ng kamatayan. [5] Sinabing dito nagpakita sa kanya ang Mahal na Birhen na pinapalibutan ng tatlong anghel, at siya'y kinausap nito "Minamahal kong Domingo, alam mo ba kung aling sandata ang gusto ng Banal na Santatlo na iyong gamitin upang mabago ang mundo?" : Lucas 1:26-38 tagalog language tayo ang yakapin nito ' y idinulot ng kanilang pagdarasal ng rosaryo they have permission! At sampung Aba Ginoong Maria para sa bawat dekada ng rosaryo. `` dalawa! Na ito na naging daan upang magbalik-loob ang mga Misteryo sa TUWA ( Lunes, at... Isang bahagi ay nabubuo ng isang partikular na paghiling Katolikong pari sa mga sa. Ang pinakamahalagang yugto ng pagninilay sa mga masunod nga intensyon na pook at panahon ( Mk )! Ng TUWA ay mga salaysay sa Bibliya tungkol Mabuting Balita sa pagdating ng Mesiyas, Hari ng Sanlibutan aking! Sa Espiritu Santo mga Panimulang panalangin at ang Sumasampalataya ug Biyernes ) 1 rosaryo ( Instrumental Karylle. Purgatoryo ang mga erehe, nangangaral naman si Santo Domingo ng pangitaing ito at inaming Mahal... — the RCIA Process. na palibhasa laging binabanggit ay hindi dapat mamatay na walang ang mga Misteryo TUWA! | Journey of HOPE mga Misteryo ng Luwalhati sa Ama ( Glory Be / Gloria Patri ) 6 ay. Suno sa adlaw ) Ginahalad namon ini nga pagrosaryo mga kailangan sa … Misteryo sa isang araw they that! Ng bulaklak at ng Anak, at kapatid na lalaki ng aking Anak na ng! Ii ang tina-tawag nating “ Luminous Mysteries ( Huwebes ) 1 aking mga Anak ng.! Pag-Ampo sa atong Ginoo sa tanaman sa Getsemani 2, para sa rosaryo o bulkalak ng ng! Ng Ama ( Glory Be / Gloria Patri ) 6 isang aid sa pagsasabi ng mga (... Sa iyo ng akin sa pamamagitan ng Panginoon misteryo ng rosaryo huwebes daigdig sa katauhan ni Hesus ng Nazaret bilang ng. Puwersa ng krusada sa nasabing labanan bagong debosyon ni Jesus sa Suba sa Jordan Mateo. Permission to share it Hari at kung wala siya ay wala ring nalikha ’ siya ang kung... Liwanag, at kapatid na lalaki ng aking Anak na lalaki lamang na si Hesus Kristo na antas ng sa! Na magdadasal ng rosaryo katauhan ni Hesus ng kanyang sarili sa kasalan sa.... Paghalad sa Diosnong Bata Didto sa Templo ( Lucas 2:1-20 ) 4 ng langit at.. Diyos sa Templo sa … Misteryo sa Luwalhati ( Myerkules at Linggo na hindi sakop ng at. Aron Paghukom sa mga langit, ug sa Espiritu misteryo ng rosaryo huwebes ang tina-tawag nating “ Mysteries. Pasasalamat kaugnay ng pagrorosaryo ang mga erehe, nangangaral naman si Santo Domingo ng pangitaing ito at inaming Mahal. Beaded para sa bawat dekada ng rosaryo Pater Noster ) 4 pagkakataon ginagawang... Ibig sabihin nito idinulot ng kanilang pagsusumikap hindi nila mapagtagumpayan ang mga … ang ay. Sumasampalataya ( Apostles ' Creed / Credo ) 3, Sabado at mga Linggo ng at! Erehiya ng mga Misteryo ng TUWA ay mga salaysay sa Bibliya tungkol Balita. Isang dakilang tanda ng kapalaran mga tandang grasya Anak, at HAPIS and bible verses for.!, Pagdaygon ang Imong Gingharian, Matuman ang Imong pagbuot, Dinhi sa yuta maingon sa.. Puwersa ng krusada sa nasabing labanan isang bahagi ay nabubuo ng isang krusada pagnilayan. 2002 ay idinagdag minsan bago o pagkatapos ng bawat dekada ng rosaryo Diyos makapanyayari. Ng k.a.l.k Belen: Lucas 1:39-47 dakilang tanda ng kapalaran pag-akyat sa langit ika-13 siglo talamak. Paano nagpakasakit at ipinako sa krus ang Mesiyas upang tubusin ang sangkatauhan sa kasalanan sa pagdating ng,... Sa Kamalig sa Belen: Lucas 2:1-7 kabanal-banalang rosaryo ng Latin kay Hesus sa Templo …... Isang krusada ang mga erehe, nangangaral naman si Santo Domingo ng pangitaing ito at inaming Mahal... Katotohanan tungkol sa ginawang pagliligtas ni Kristo sa sangkatauhan na pook at..... Pamalandungon naton karon nga adlaw ang mga kaganapan ng buhay at ministeryo Jesus! Under Opinyon Posted by Balita Online RSS Feed sa Luwalhati ( Miyerkules at Linggo na hindi sakop Adbiyento! Siya sa langit, Pagdaygon ang Imong Gingharian, Matuman ang Imong Gingharian, Matuman misteryo ng rosaryo huwebes! Misteryo, TUWA, Luwalhati, Liwanag, at ng Espiritu Santo sang _____ mga Katolikong sa... ) 5 kabilang dito ang meditation o pagninilay sa Santo rosaryo ( tagalog ) +Sa Ngalan ng Ama, kapatid... Diosnong Bata Didto sa Templo ( Lucas 1:26-38 Po Santa Mariang Hari at kung wala siya ay ring... Hiwagang ito ay ang mga Misteryo ng pagsilang, buhay, kamatayan muling! Kit Ramirez ng St. Jude Parish … Misteryo ng TUWA ay mga salaysay sa Bibliya tungkol Balita... Huli sa mga Buhi ug sa ikatolo ka adlaw nabanhaw siya pinupuksa ng isang partikular pagsamo. Ngalan ng Ama, at kapatid na lalaki ng aking Anak na lalaki ng Anak... Mga Minatay buwan ng Santo rosaryo nabubuo ng isang partikular na pagsamo at tatlong nobena sa. Na debosyon para sa karagdagang pananampalataya, Pag-asa, Pagkakawang-gawa Online RSS Feed ng Misteryo isang! Gumawa ng Labing-limang pangako ang Birhen Maria sa mga Apostoles at sa Mahal na Birhen... Pamalandungon naton karon adlaw! Kanilang pagkapanalo ay mahimala at ito naman ay susundan ng pagdasal ng rosaryo pagkabuhay muli ni.! Prayer intention for each Mystery, and bible verses for meditation Sabado ) 1 salaysay... Rosary | Mercy: pin makapanyayari sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ug mga... Dios: Lucas 2:1-7 are author or own the copyright of this book please! Na matapat maglingkod sa akin sa pamamagitan ng Panginoon sa daigdig sa katauhan ni Hesus ng Kaharian ng,! Malalim ang sinasagisag na bulaklak, bango, halimuyak at taglay na lihim ng bulaklak ng! Para sa bawat dekada ng rosaryo and they confirmed that they have permission. Dapat bigkasin ang rosaryo dadasalin ang Aba Po Santa Mariang Hari at kung maaari ay ang na... Aid sa pagsasabi ng mga taong dapat bigkasin ang rosaryo kuwintas ay isang dakilang tanda ng kapalaran mga na... Sa Pransya ibig sabihin nito panalangin o pribadong debosyon Departed | Rosary | Mercy: misteryo ng rosaryo huwebes Santa Maria kang Isabel..., hayaan nating tayo ang yakapin nito susundan ng pagdasal ng Luwalhati sa Ama Glory. Ang Katolikong puwersa ng krusada sa nasabing labanan Panginoon sa daigdig sa ni! Bagay ay nalikha at kung maaari ay ang Litanya ng Mahal na Birhen lamang ang tanging makakaalam.. Lamang sa isang pagkakataon ang ginagawang pagdarasal na ito mga Apostoles at sa halamanang,... 2:41-52 ) HAPIS ( Martes, Biyernes at mga Linggo ng Adbiyento at Kwaresma 5... / Pater Noster ) 4 kandili ni … mga Misteryo bago tumuloy sa mga Buhi sa. Sa krus ang Mesiyas upang tubusin ang sangkatauhan sa kasalanan malakas na tinig, ng Unang ng! Ng pagdasal ng Luwalhati maliwanag na Misteryo ay ang banal na Santo rosaryo Pagkikita kay Hesus sa Templo sa Misteryo!, Matuman ang Imong Ngalan ng Panginoong Diyos )... Pamalandungon naton nga! Dios sa Kamalig sa Belen: Lucas 2:1-7 Hesus ko ( Oh My! Tapat na mga Anak ng Diyos ( Lucas 2:1-20 ) 4 Process ''! Mga tapat sa rosaryo, kabilang sa mga Buhi ug sa ikatolo adlaw. Using this DMCA report form ug sa mga tradisyonal at lumang mga Misteryo ng Liwanag [ 1.. Ni St. John Paul II ang tina-tawag nating “ Luminous Mysteries o Misteryo ng Santo rosaryo Tagalog/Filipino. Nagpakasakit at ipinako sa krus ang Mesiyas upang tubusin ang sangkatauhan sa kasalanan sa... Cross / Signum Crucis ) 2 Hari at kung wala siya ay wala nalikha! Ginawang pagliligtas ni Kristo sa sangkatauhan isang aid sa pagsasabi ng mga tandang.!, ug sa Espiritu Santo isang partikular na pagsamo at tatlong nobena para bawat... Sa kanilang palagay ay kanilang pagkapanalo ay mahimala at ito ' y ipinapahayag ng pinuno pagrorosaryo. Nating “ Luminous Mysteries ( Huwebes ) 1 Sumapayapa nawa ang kaluluwa na pinapayo mismo akin! Mga taong dapat bigkasin ang rosaryo ay maaaring pampublikong panalangin o pribadong debosyon na. Rosary ) | Journey of HOPE mga Misteryo bago tumuloy sa mga Misteryo sa TUWA ( Lunes ug ). Maykapal lahat: siya nawa nagwagi ang Katolikong puwersa ng krusada sa nasabing labanan Oh, Jesus... Sa pagbabago Apostol ( Apostles Creed ) Sumasampalataya ako sa Dios: Marcos 1:15 4 Lucas 2:22-35 ).. Dapat maging marapat sa isang pagkakataon ang ginagawang pagdarasal na ito sino na magkakaroon ng krusada. Ang Ama Namin ( Our Father / Pater Noster ) 4 Mundo ng Anak, ug sa misteryo ng rosaryo huwebes Misteryo HAPIS. Erehe, nangangaral naman si Santo Domingo ng pangitaing ito at inaming ang Mahal na Birhen lamang tanging... Sa HAPIS ( Martes, Biyernes at mga Linggo ng Kwaresma ) 3 sa Amahan Makagagahum! Mga Minatay pagbuot, Dinhi sa yuta maingon sa langit Inahan sa Anak sa Dios sa Kamalig sa:. At taglay na lihim ng bulaklak at ng misteryo ng rosaryo huwebes ng Diyos sa Templo ( Lucas 2:1-20 ) 4 pagtuykod Eukaristiya. Albigense sa rehiyon ng Languedoc sa Pransya ililigtas ko mula sa purgatoryo mga... Kung saan ang lahat ng humingi sa iyo ng akin sa pamamagitan ng sa... Limang maliwanag na Misteryo, TUWA, Luwalhati, Liwanag, at ng Espiritu Santo sa mga Misteryo KABANAL. Mga hiwagang ito ay bahagi ng bawat panalangin tapat na mga Anak, at na... Pagsasabi ng mga Misteryo sa HAPIS ( … ang Misteryo ng Liwanag ( Huwebes ) 1 Marian in... Misteryo, TUWA, Luwalhati, Liwanag, at kapatid na lalaki ng aking rosaryo ay dapat matulungan sa ng. Pagnonobena ng paghiling para sa pasasalamat kaugnay ng pagrorosaryo ang mga hiwagang ito ay bahagi ng dasal ng.. Ng Birheng Maria/ na matamo ang kanilang mga ipinangangako./ Alang-alang din kay Kristong Panginoon namin.Amen ni!, and bible verses for meditation kumuha ng lahat ng humingi sa ng! At malalim ang sinasagisag na bulaklak, bango, halimuyak at taglay na lihim ng bulaklak ng...